Zimmet – Banka Zimmeti – Rüşvet ve İrtikap Suçları

Banka ve Finans Hukuku / Ceza Hukuku

Uygulamada ve öğretide Zimmet – Banka Zimmeti – Rüşvet ve İrtikap Suçları

Kitabımızda, öğreti ve uygulama da zimmet, banka zimmeti, rüşvet ve irtikap suçları hakkında en son değişen yasa düzenlemeleri ışığında detaylı bilgi bulabilirsiniz.

Eserimizde; rüşvet suçunun basit şeklinin yeniden düzenlenmesinin yanı sıra irtikap suçu ile ilgili olarak da 5237 sayılı TCK’nın 250. maddesindeki düzenlemeye, 6352 sayılı Kanunun 86. maddesi ile yapılan 1. fıkraya cümle ve maddeye 4. fıkra eklenmesine ilişkin hükümleri birlikte değerlendirilirken, 4389 sayılı Bankalar Kanunu ve Bankalar Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin 4491,4672, 5020 sayılı Kanunlar ile; bazı kanunlarda değişiklik yapılması ve Bankalar Kanununda 5021 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeler, Bankalar Kanununda değişiklik yapılmasına dair 22.05.2005 gün ve 5354 sayılı Kanun ile en son düzenlenen 19.10.2005 gün ve 5411 sayılı Bankalar Kanunu ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir.

Eserde, Zimmet, Banka zimmeti, rüşvet ve irtikap suçları ile ilgili Yüksek Daire ve Ceza Genel Kurul Kararları geniş bir şekilde taranıp irdelenerek yeniden ele alınmıştır. Genel olarak ayrıntılı bir şekilde zimmet suçuna da detaylı olarak yer verilmiş; Daire uygulamaları ve Ceza Genel Kurulu kararları suç konularına göre tasnif edilmek sureti ile bu eser hazırlanmıştır.

Konu Başlıkları:

  • Zimmet Suçu
  • Banka Zimmeti Suçu
  • İrtikap Suçu
  • Rüşvet Suçu

Kitabın Künyesi:

Kitabın İçeriği:

1. Bölüm
ZİMMET SUÇU
ZİMMET  15
GEREKÇE  15
AÇIKLAMALAR  17
I. GENEL OLARAK  17
A. Tanım  20
B. Tarihsel Gelişim  24
C. Mukayeseli Hukuk  27
D. TCK’nın 248-249. Maddelerinin Mukayeseli Tartışılması ve Ceza Siyaseti Üzerine Düşünce  30
II. KORUNAN HUKUKİ YARAR  33
III. MADDİ UNSUR  34
A. Fail  34
1. Genel Olarak  34
2. Mevzuatları Uyarınca Kamu Görevlisi Gibi Cezalandırılanlar  46
a. Birlikler  48
b. Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Yasaya Tabi Kişiler  58
c. Dernekler  61
ç. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun  74
d. Kooperatif Görevlileri  76
e. Noterlik Dairesi Çalışanları  91
f. Özel Öğretim Kurumları  106
g. PTT Acentaları  109
h. Sayısal Loto ve Spor Toto Bayileri  112
ı. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler  123
i. Tarım Kredi Kooperatifleri  127
j. Tarım Satış Kooperatifleri  131
k. Türk Standartları Enstitüsü (TSE)  132
l. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Oda ve Borsalar  134
m. Vakıflar  138
n. Yardım Toplama Faaliyetinde Çalışanlar  144
o. Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği  155
ö. Türk Hava Yolları A.Ş. (THY)  157
p. Türk Telekom AŞ. Görevlileri  160
r. Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ. (TEDAŞ) Görevlileri  170
s. Özelleştirme Programına Alınan KİT Personelinin Durumu  176
B. Mağdur  179
C. Suçun Konusu  182
1. Mal  182
2. Görev Gereği Zilyetliğin Devri – Koruma Ya Da Gözetimle Yükümlü Olma  186
D. Hareket – Sonuç  196
IV. MANEVİ UNSUR  196
V. SUÇUN NİTELİKLİ UNSURLARI  198
A. Suçun Nitelikli Unsurları  198
1. Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Hal: Nitelikli Zimmet Suçu  198
2. Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Hal  206
a. Kullanma Zimmeti  206
b. Malın Değerinin Azlığı  211
B. Cezayı Azaltan Şahsi Sebep Olarak Etkin Pişmanlık  214
1. Genel Açıklamalar  214
2. Malın Aynen İadesi veya Zararın Tamamen Tazmini  221
a. Soruşturma Başlamadan Önce  221
b. Kovuşturma Başlamadan Önce  226
c. Hükümden Önce  226
VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ  227
A. Teşebbüs  227
B. İştirak  231
C. Zincirleme Biçimde İşlenmesi, İçtima  233
1. Zincirleme Biçimde İşlenmesi  233
2. İçtima  241
D. Kimi Suçlardan Ayrımı  245
1. Zimmet – İrtikap Ayrımı  245
2. Zimmet – Görevi Kötüye Kullanma Ayrımı  246
3. Zimmet -Dolandırıcılık – Belgede Sahtecilik Ayrımı  250
4. Zimmet – Güveni Kötüye Kullanma Ayrımı  254
5. Zimmet – Hırsızlık Ayrımı  262
6. Zimmet- İhaleye Fesat Ayrımı  264
VII. KOVUŞTURMA USULÜ VE GÖREVLİ MAHKEME  273
YARGITAY KARARLARI  275
2. Bölüm
BANKA ZİMMETİ SUÇU
5411 SAYILI YASANIN İLGİLİ HÜKÜMLERİ  527
MÜLGA 4389 SAYILI YASANIN İLGİLİ HÜKÜMLERİ  531
AÇIKLAMALAR  538
I. GENEL OLARAK  538
II. KORUNAN HUKUKİ YARAR  542
III. MADDİ UNSUR  545
A. Fail  545
1. Genel Olarak  545
2. Varsayımsal Zimmet Suçunda (Zimmet Benzeri Suç)  551
B. Mağdur  555
C. Suçun Konusu  557
1. Para  557
2. Para Yerine Geçen Evrak veya Senetler  558
3. Diğer Mallar  558
4. Banka Kaynakları  559
D. Görev Nedeniyle Zilyetliğin Devri – Koruma ya da Gözetimle Yükümlü Olma  559
E. Hareket – Sonuç  565
1. Genel Olarak  565
2. Varsayımsal Zimmet (Zimmet Benzeri Suç)  570
IV. MANEVİ UNSUR  580
V. SUÇUN NİTELİKLİ UNSURLARI  582
A. Suçun Nitelikli Unsurları  582
1. Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Hal: Nitelikli Zimmet Suçu  582
2. Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Hal  598
a. Kullanma Zimmeti  598
b. Malın Değerinin Azlığı  601
B. Cezayı Azaltan Şahsi Sebep Olarak Etkin Pişmanlık  604
1. Genel Açıklamalar  604
2. Malın Aynen İadesi veya Zararın Tamamen Tazmini  609
a. Soruşturma Başlamadan Önce  609
b. Kovuşturma Başlamadan Önce  611
c. Hükümden Önce  612
VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ  613
A. Teşebbüs  613
B. İştirak  614
C. Zincirleme Biçimde İşlenmesi, İçtima  617
1. Zincirleme Biçimde İşlenmesi  617
2. İçtima  622
D. Kimi Suçlardan Ayrımı  624
1. Banka Zimmeti- Zimmet Ayrımı  624
2. Banka Zimmeti- Dolandırıcılık Ayrımı  627
3. Banka Zimmeti -Güveni Kötüye Kullanma Ayrımı  646
4. Zimmet – Hırsızlık Ayrımı  651
VII. SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA USULÜ VE GÖREVLİ MAHKEME- MÜEYYİDE  652
YARGITAY KARARLARI  666
3. Bölüm
İRTİKAP SUÇU
5237 SAYILI KANUN MADDE GEREKÇESİ  926
6352 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ GEREKÇE VE KOMİSYON RAPORU  927
AÇIKLAMALAR  928
I. GENEL OLARAK  928
II. KORUNAN HUKUKİ YARAR  929
III. MADDİ UNSUR  930
A. Fail  930
B. Mağdur ve Mağdurun Konumu (İşin Niteliği)  942
1. Mağdur  942
2. Mağdurun Konumu (İşin Niteliği)  945
C. Suçun Konusu  951
D. Hareket – Sonuç  952
1. İcbar Suretiyle İrtikap  953
a. İcbar  953
b. Görevin Sağladığı Nüfuzu Kötüye Kullanma  970
c. Haksız Tutum ve Davranış – Haklı Bir İşin Gereği Gibi, Hiç veya En Azından Vaktinde Görülmeyeceği Endişesiyle, Kendisini Mecbur Hissetme  973
d. Yarar Sağlanması veya Bu Yolda Vaatte Bulunulması  974
2. İkna Suretiyle İrtikap  978
a. Görevin Sağladığı Güveni Kötüye Kullanma  978
b. Hileli Davranışlarla İkna  981
c. Yarar Sağlanması veya Bu Yolda Vaatte Bulunulması  987
3. Hatadan Yararlanmak Suretiyle İrtikap  988
IV. MANEVİ UNSUR  989
V. NİTELİKLİ UNSURLAR  990
A. Cezayı Artıran Nitelikli Unsur  990
B. Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsur  992
VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ  994
A. Teşebbüs  994
B. İştirak  999
C. Zincirleme Biçimde İşlenmesi, İçtima  1002
D. Kimi Suçlardan Ayrımı  1008
1. İrtikap- Zimmet Ayrımı  1008
2. İrtikap- Yetkili Olmadığı Bir İş İçin Yarar Sağlama (Nüfuz ticareti) Ayrımı  1009
3. İrtikap – Görevi Kötüye Kullanma Ayrımı  1014
4. İrtikap – Rüşvet Ayrımı  1022
5. İrtikap – Dolandırıcılık Ayrımı  1035
6. İrtikap – Yağma Ayrımı  1040
VII. KOVUŞTURMA USULÜ VE GÖREVLİ MAHKEME  1042
YARGITAY KARARLARI  1044
4. Bölüm
RÜŞVET SUÇU
AÇIKLAMALAR  1153
6352 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK RÜŞVET SUÇU  1153
ETKİN PİŞMANLIK  1162
AÇIKLAMALAR  1164
6352 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ RÜŞVET SUÇU  1164
GEREKÇE  1165
AÇIKLAMALAR  1170
I. GENEL OLARAK  1170
II. KORUNAN HUKUKİ YARAR  1185
III. MADDİ UNSUR  1186
A. Fail  1186
1. Rüşvet Alma Suçunda Fail  1187
2. Rüşvet Verme Suçunda Fail  1193
B. Mağdur  1193
C. Suçun Konusu  1197
D. Hareket – Sonuç  1197
1. Genel Olarak  1197
a. Rüşvet Anlaşması  1198
b. Yarar Sağlama  1209
2. Hareket  1212
a. Rüşvet Alma  1212
aa. 1. ve 3. Fıkralar Kapsamında Rüşvet Alma Suçu  1212
bb. 4. Fıkra Kapsamında Rüşvet Alma Suçu  1218
b. Rüşvet Verme  1220
aa. 1. ve 3. Fıkralarda Düzenlenen Rüşvet Verme Suçu  1220
bb. 2. Fıkrada Düzenlenen Rüşvet Verme Suçu  1222
cc. 4. Fıkrada Düzenlenen Rüşvet Verme Suçu  1222
dd. 5. Fıkrada Düzenlenen Rüşvet Verme Suçu  1222
IV. MANEVİ UNSUR  1225
V. SUÇUN NİTELİKLİ UNSURLARI  1226
A. Ağırlaştırıcı Nedenler  1227
B. Hafifletici Nedenler  1232
C. Etkin Pişmanlık  1232
1. Rüşvet Alan Bakımından  1235
2. Rüşvet Veren Bakımından  1235
3. İştirak Eden Diğer Kişiler Bakımından  1236
VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ  1236
A. Teşebbüs  1236
1. Rüşvet Almaya Teşebbüs  1240
2. Rüşvet Vermeye Teşebbüs  1244
B. İştirak  1245
C. Zincirleme Biçimde İşlenmesi, İçtima ve Kimi Suçlardan Ayrımı  1246
VII. KOVUŞTURMA USULÜ VE GÖREVLİ MAHKEME  1256
YARGITAY KARARLARI  1256
Kaynakça  1463