İhaleye Fesat Karıştırma ve Rüşvet Suçları

Ceza Hukuku

İhaleye Fesat Karıştırma ve Rüşvet Suçları

İhaleye Fesat Karıştırma ve Rüşvet Suçları

Rüşvet suçu ile ihale yolsuzluğu (ihaleye fesat karıştırma) birbiri ile yakın ilişki içinde olan suçlardır. Zor kullanma, baskı ve şiddet uygulama (tehdit) yönüyle ihaleye fesat karıştırılabildiği gibi; ağırlıklı olarak rüşvet alıp vermek şekli ile bu suç işlenmektedir. Adeta birbiri ile iç içe işlenen ve bu özellikleri nedeniyle bu suçlar kitapta ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

Son zamanlarda İhaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçların işlenmesinde artış görülmesi nedeniyle, uygulamadan elde ettiğimiz bilgi birikimini; Yargıtay 5. Ceza Dairesi ve Ceza Genel Kurul kararları ile birlikte ihtiyaç duyan herkesle, bilhassa Hâkim, Savcı ve Avukat hukukçularla paylaşabilmek; konu ile ilgili kalıcı bir eser meydana getirebilmek amacıyla hazırlamış bulunmaktayız. Yolsuzluk, hukuksuzluk, açgözlülük, emek sarf etmeden maddi çıkar sağlama, başkalarının hakkını bir şekilde ellerinden alma, kamu kurumuna ve çevresine zarar verme şeklinde oluşan bir olgudur. Bu olgu; ekonomik, sosyal ve kültürel nedenlere dayanır. Netice de toplumun değer yargılarını tahrip eder. Adeta bu hali ile ağacın içini kemiren bir kurt gibidir. İhale yolsuzluğunun kaynağı sonuçta ekonomik nedenlere dayanır. Rüşvet suçu ile ihale yolsuzluğu (İhaleye fesat karıştırma) birbiri ile yakın ilişki içinde olan suçlardır. Zor kullanma, baskı ve şiddet uygulama (tehdit) yönüyle ihaleye fesat karıştırılabildiği gibi; ağırlıklı olarak rüşvet alıp vermek şekli ile bu suç işlenmektedir. Adeta birbiri ile iç içe işlenen ve bu özelikleri nedeniyle bu suçlar kitapta ayrıntılı olarak ele alınmayı gerektirmiştir.

Konu Başlıkları:

 • İhaleye Fesat Karıştırma Suçu
 • Genel olarak
 • Korunan Hukuki Yarar
 • Maddi Unsur
 • Manevi Unsur
 • Suçun Nitelikli Halleri
 • Suçun Özel Görünüşü Şekilleri
 • Yaptırım ve İhaleye Katılmaktan Yasaklama
 • Kovuşturma Usulü, Görevli Mahkeme
 • Yargıtay Kararları
 • Rüşvet Suçu
 • Genel Olarak
 • Korunan Hukuki Yararlar
 • Maddi Unsurlar
 • Manevi Unsurlar
 • Suçun Nitelikli Unsurları
 • Suçun Özel Görünüş Şekilleri
 • Kovuşturma Usulü ve Görevli Mahkeme
 • Yargıtay Kararları

Kitabın Künyesi:

Kitabın İçeriği:

I. BÖLÜM
İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇU
MADDE 235 – İhaleye Fesat Karıştırma-1
GEREKÇE: -2
AÇIKLAMALAR-5
I. GENEL OLARAK-5
II. İHALEYE HAKİM OLAN İLKELER-25
1. Saydamlık İlkesi-25
2. Rekabet İlkesi-27
3. Eşitlik İlkesi-27
4. Güvenilirlik İlkesi-28
5. Gizlilik İlkesi-28
6. Kamuoyu Denetimi İlkesi-29
7. Kaynakların Verimli Kullanılması İlkesi-30
III. KORUNAN HUKUKİ YARAR-31
IV. MADDİ UNSUR-33
1. Fail-33
2. Mağdur-33
3. Suçun Konusu ve İhale Usulleri-36
4. Hareket Sonuç-60
a. İhaleye Katılma Yeterliğine veya Koşullarına Sahip Olan Kişilerin İhaleye ve İhale
Sürecindeki İşlemlere Katılmalarını Engellemek-65
b. İhaleye Katılma Yeterliğine veya Koşullarına Sahip Olmayan Kişilerin İhaleye ve İhale
Sürecindeki İşlemlere Katılmasını Sağlamak-68
c. Teklif Edilen Malları, Şartnamesinde Belirtilen Niteliklere Sahip Olduğu Halde, Sahip
Olmadığından Bahisle Değerlendirme Dışı Bırakmak-72
d. Teklif Edilen Malları, Şartnamesinde Belirtilen Niteliklere Sahip Olmadığı Halde, Sahip
Olduğundan Bahisle Değerlendirmeye Almak-74
e. Tekliflerle İlgili Olup da İhale Mevzuatına veya Şartnamelere Göre Gizli Tutulması
Gereken Bilgilere Başkalarının Ulaşmasını Sağlamak-75
f. Cebir veya Tehdit Kullanmak Suretiyle ya da Hukuka Aykırı Diğer Davranışlarla, İhaleye
Katılma Yeterliliğine veya Koşullarına Sahip Olan Kişilerin İhaleye, İhale Sürecindeki
İşlemlere Katılmalarını Engellemek-76

g. İhaleye Katılmak İsteyen veya Katılan Kişilerin İhale Şartlarını ve Özellikle Fiyatı
Etkilemek İçin Aralarında Açık veya Gizli Anlaşma Yapmaları-80
V. MANEVİ UNSUR-89
VI. SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİ-90
VII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-95
1. Teşebbüs-95
2. İştirak-101
3. Zincirleme Biçimde İşlenmesi, İçtima ve Kimi Suçlardan Ayrımı-101
VIII. YAPTIRIM VE İHALEYE KATILMAKTAN YASAKLAMA-112
IX. KOVUŞTURMA USULÜ, GÖREVLİ MAHKEME-124
YARGITAY KARARLARI-126

II. BÖLÜM
RÜŞVET SUÇU
MADDE 252- Rüşvet Suçu-301
AÇIKLAMALAR-308
6352 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK RÜŞVET SUÇU-308
Madde 254- Etkin Pişmanlık-315
6352 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ RÜŞVET SUÇU-318
Madde 252- Rüşvet Suçu-318
GEREKÇE-319
AÇIKLAMALAR-324
I. GENEL OLARAK-324
II. KORUNAN HUKUKİ YARAR-340
III. MADDİ UNSUR-342
1. Fail-342
a. Rüşvet Alma Suçunda Fail-342
b. Rüşvet Verme Suçunda Fail-350
2. Mağdur-350
3. Suçun Konusu-354
4. Hareket Sonuç-355
A. Genel Olarak-355
a. Rüşvet Anlaşması-356
b. Yarar Sağlama-369
B. Hareket-373
5. Rüşvet Alma-373
a. 1. ve 3. Fıkralar Kapsamında Rüşvet Alma Suçu-373
b. 4. Fıkra Kapsamında Rüşvet Alma Suçu-379
6. Rüşvet Verme-382
a. 1. ve 3. Fıkralarda Düzenlenen Rüşvet Verme Suçu-382
b. 2. Fıkrada Düzenlenen Rüşvet Verme Suçu-385
c. 4. Fıkrada Düzenlenen Rüşvet Verme Suçu-385
d. 5. Fıkrada Düzenlenen Rüşvet Verme Suçu-385
IV. MANEVİ UNSUR-388
V. SUÇUN NİTELİKLİ UNSURLARI-389
1. Ağırlaştırıcı Nedenler-391
2. Hafifletici Nedenler-396
3. Etkin Pişmanlık-396
a. Rüşvet Alan Bakımından-400
b. Rüşvet Veren Bakımından-401
c. İştirak Eden Diğer Kişiler Bakımından-401
VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ-402
1. Teşebbüs-402
a. Rüşvet Almaya Teşebbüs-406
b. Rüşvet Vermeye Teşebbüs-410
2. İştirak-411
3. Zincirleme Biçimde İşlenmesi, İçtima ve Kimi Suçlardan Ayrımı-412
VII. KOVUŞTURMA USULÜ VE GÖREVLİ MAHKEME-424
YARGITAY KARARLARI-425
III. BÖLÜM
EKLER
EK: 1 DEVLET İHALE KANUNU-669
EK: 2 KAMU İHALE KANUNU-705
EK: 3 KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU-783
KAYNAKÇA-805