Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar ve Ensest İlişkiler

Kitabımızda, cinsel suçlarla ilgili konulara geniş olarak yer verilirken, toplumda bir sır gibi saklanan ve kolay niteliği itibari ile ortaya çıkmayan "ensest ilişki" yolu ile işlenen suçlara ayrıntılı olarak yer verilmiştir.

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar ve Ensest İlişkiler

“Eserimiz, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar bakımından uygulamaya yönelik bilgi ve birikimlerin paylaşılması ve bu alanda yararlı olaması amacı ile en son yasa değişiklikleri ışığında kaleme alınmıştır.”

Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar 765 sayılı TCK’da “Adabı Umumiye ve Nizamı Aile Aleyhine Cürümler” başlığı altında düzenlenmişken, 5237 sayılı TCK’da “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir. Bu yeni düzenleme ile eskiden farklı olarak; cinsel suçlar aileyi ve genel ahlakı ilgilendiren bir konu olmaktan çıkarılarak, cinselliği kişisel bir özgürlük değeri olarak gören toplumu ve aileyi değil, doğrudan kişinin kendisini esas alan ve onun özgürlüğünü ön plana çıkaran bir anlayışı benimsemiştir.

Konu Başlıkları:

  • Ensest İlişki
  • Cinsel Saldırı
  • Çocukların Cinsel İstismarı
  • Reşit Olmayanla Cinsel İlişki
  • Cinsel Taciz
  • Cinsel Suçlarda İspat, Suçun Sübutu ve Cezanın Belirlenmesinde Esas Alınacak Ölçütler
  • Yargıtay Kararları

Kitabın Künyesi:

Kitabın İçeriği:

BİRİNCİ BÖLÜM
ENSEST
I-Genel Olarak-1
II-Ensestin Tarihçesi-8
III-Ensest İlişki Mağduru Çocuğun Özellikleri-10
IV-Toplumun ve Ailenin Özellikleri-12
V-Ensest Çeşitleri-15
A) Öz baba kız-oğul ensesti-17
B) Üvey Baba – Üvey Kız Ensesti-20
C) Kız Kardeş – Erkek Kardeş Ensesti-21
D) Anne – Oğul Ensesti-24
VI-Ensestin Çocuklar Üzerindeki Etkileri-25
YARGITAY KARARI-30

İKİNCİ BÖLÜM
CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR
CİNSEL SALDIRI-40
MADDE 102 Cinsel Saldırı-40
I-Genel Olarak-44
II-Korunan Hukuki Yarar-44
III-Maddi Unsur-45
A)-Fail-45
B)-Mağdur-47
C)-Suçun Konusu-56
D)-Hareket – Sonuç-56
1)-Basit cinsel saldırı suçu-57
2)-Nitelikli cinsel saldırı suçu-72
3)-Suçun ağırlaştırıcı nedenleri-80
a) Cinsel saldırı suçunun beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda
bulunan kişiye karşı işlenmesi-80
b) Cinsel saldırı suçunun kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye
kullanılmak suretiyle işlenmesi-83
c) Cinsel saldırı suçunun üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan
bir kişiye karşı işlenmesi-85
d) Cinsel saldırı suçunun silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi-87
4)-Cinsel saldırı suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış halleri-94
a) Cinsel saldırı suçunun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması-94
b) Cinsel saldırı suçunun sonucunda mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölmesi-101
IV-Manevi Unsur-102
V-Hukuka Aykırılık Unsuru-104
VI-Suçun Özel Görünüş Şekilleri-104
A)-Teşebbüs-104
a) Suçun Basit veya Nitelikli Haline Teşebbüs-104
b) Suçun Netice Sebebiyle Ağırlaşan Haline Teşebbüs-110
B)-İştirak-112
C)-İçtima ve Kimi Suçlardan Ayrımı: -113
VII-Yaptırım-119
VIII-Kovuşturma Usulü, Görevli ve Yetkili Mahkeme-121
YARGITAY KARARLARI-123

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI
MADDE 103 Çocukların Cinsel İstismarı-245
I-Genel Olarak-249
II-Korunan Hukuki Yarar-251
III-Maddi Unsur-251
A)-Fail-251
B)-Mağdur-254
C)-Suçun Konusu-268
D)-Hareket – Sonuç-268
1)-Basit Cinsel İstismar Suçu-268
2)-Nitelikli Cinsel İstismar Suçu-276
3)-Suçun Ağırlaştırıcı Nedenleri-278
a) Cinsel istismar suçunun çocukla aralarında belli akrabalık ilişkisi bulunan kimseler
tarafından işlenmesi-279
b) Cinsel istismar suçunun vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, sağlık hizmeti veren, hizmet
ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanan veya koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan
diğer kişiler tarafından işlenmesi-280
c) Cinsel istismar suçunun birden fazla kimse tarafından birlikte işlenmesi hali-285
d)-Cinsel istismar suçunun onbeş yaşından küçüklere veya onbeş yaşından büyük olmakla
beraber fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı
cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle işlenmesi-290
4)-Cinsel istismar suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış halleri-297
a) Cinsel istismar suçunun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması-297
b) Cinsel istismar suçunun sonucunda mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölmesi-305
IV-Manevi Unsur-305
V-Hukuka Aykırılık Unsuru-307
VI-Suçun Özel Görünüş Şekilleri-307
A)-Teşebbüs-307
a) Suçun Basit veya Nitelikli Haline Teşebbüs-308
b) Suçun Netice Sebebiyle Ağırlaşan Haline Teşebbüs-316
B)-İştirak-317
C)-İçtima ve Kimi Suçlardan Ayrımı-317
VII-Yaptırım-321
VIII-Kovuşturma Usulü, Görevli ve Yetkili Mahkeme-322
YARGITAY KARARLARI-323

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ
MADDE 104 Reşit Olmayanla Cinsel İlişki-509
I-Genel Olarak-510
II-Korunan Hukuki Yarar-510
III-Maddi Unsur-511
A)-Fail-511
B)-Mağdur-512
C)-Suçun Konusu-515
D)-Hareket – Sonuç-515
IV-Manevi Unsur-516
V-Hukuka Aykırılık Unsuru-517
VI-Suçun Özel Görünüş Şekilleri-518
A)-Teşebbüs-518
B)-İştirak-519
C)-İçtima ve Kimi Suçlardan Ayrımı-519
VII-Yaptırım-519
VIII-Kovuşturma Usulü, Görevli ve Yetkili Mahkeme-520
YARGI KARARLARI-523

BEŞİNCİ BÖLÜM
CİNSEL TACİZ
MADDE 105 Cinsel Taciz-567
I-Genel Olarak-568
II-Korunan Hukuki Yarar-569
III-Maddi Unsur-569
A)-Fail-569
B)-Mağdur-570
C)-Suçun Konusu-572
D)-Hareket – Sonuç-572
IV-Manevi Unsur-576
V-Hukuka Aykırılık Unsuru-577
VI-Suçun Özel Görünüş Şekilleri-577
A)-Teşebbüs-577
B)-İştirak-578
C)-İçtima ve Kimi Suçlardan Ayrımı-578
VII-Cinsel Taciz Suçunun Ağırlaştırıcı Nedenleri-581
A)-Cinsel taciz suçunun hiyerarşi hizmet veya eğitim ve öğretim ilişkisinden ya da aile içi
ilişkiden kaynaklanan nüfus kötüye kullanılmak suretiyle ya da aynı işyerinde çalışmanın
sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlenmesi-582
B)-Cinsel taciz sonucunda mağdurun işi bırakmak okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda
kalmış olması-583
VIII-Yaptırım-584
IX-Kovuşturma Usulü, Görevli ve Yetkili Mahkeme-587
YARGITAY KARARLARI-591

ALTINCI BÖLÜM
CİNSEL SUÇLARDA İSPAT

I. -CİNSEL SUÇLARDA İSPAT, SUÇUN SÜBUTU VE CEZANIN BELİRLENMESİNDE
ESAS ALINACAK ÖLÇÜTLER-663
A) İspat ve Suçun Sübutunda Esas Alınacak İlkeler-663
B) Cezanın Belirlenmesinde Esas Alınacak Ölçütler-678

KAYNAKÇA-687